Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
SPINDULĖLIS Sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės lopšelių-darželių aptarnavimo teritorijų nustatymo.doc


Išrašas iš Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ darbo tvarkos taisyklių  


1.  Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį ir išvykimo iš lopšelio-darželio, grupių komplektavimo tvarka:
1.1.  Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1 iki 5 (arba 6) metų;
1.2.   Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) paprašius, ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai;
1.3. Į lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes  priimami vaikai, gyvenantys Kairių seniūnijoje;
1.4. Vaikai į lopšelį-darželį priimami vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikus prašymą direktoriui. Prie prašymo pridedami dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitus faktus, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmumo teisė;
1.5. Tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį registruojami „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale“ visus metus;
1.6.  Vaikai į lopšelį-darželį priimami vadovaujantis „Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigą, darželio-mokyklos ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnalu“;
1.7. Priimant vaiką į lopšelį-darželį, tėvai (globėjai, rūpintojai) pristato šiuos dokumentus:
1.7.1.  vaiko sveikatos raidos istoriją;
1.7.2. dokumentus, suteikiančius teisę į vaiko išlaikymo lopšelyje-darželyje lengvatas;
1.7.3.  raštišką prašymą nurodant suaugusius asmenis, kurie turi teisę atvesti ir pasiimti vaiką.
1.8. Į lopšelio-darželio ugdymo grupes vaikai priimami pasirašius su tėvais (globėjais, rūpintojais) ugdymo sutartis:
1.8.1. su ikimokyklinio amžiaus vaiko vienu iš tėvų (globėjų, rūpintojų) sudaroma vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę sutartis vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ugdymo programą laikotarpiu;
1.8.2. su priešmokyklinio amžiaus vaiko vienu iš tėvų (globėjų, rūpintojų) sudaroma vienerių metų ugdymo sutartis.
2. Vaikų atvykimą ir išvykimą  lopšelio-darželio direktorius įformina įsakymu.
3.  Tėvams (globėjams, rūpintojams) nesumokėjus mokesčio už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje iki einamo mėnesio 15 dienos, vaikas gali būti išbraukiamas iš lopšelio-darželio sąrašų.
4. Išvykstant vaikui iš lopšelio-darželio, tėvai (globėjai, rūpintojai) parašo prašymą lopšelio-darželio direktoriui. Ugdytinio tėvams (globėjams, rūpintojams) išduodama vaiko sveikatos raidos istorija.
 
PATVIRTINTA
Šiaulių rajono lopšelio-darželio
„Spindulėlis“ direktorės
2011 m. rugsėjo 16 d. Nr. IV-28
 © 2013 Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis Spindulėlis