Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis
SPINDULĖLIS


                                                                                                 PATVIRTINTA

                                                                                                 Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                 2012 m.spalio 25 d. sprendimo Nr.T-266


ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SPINDULĖLIS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą, ugdymo formas ir būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, vykdomas švietimo programas, lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir jų atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, lopšelio-darželio veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 190085492.

3. Lopšelio-darželio įsteigimo ir veiklos pradžia – 1978 m. balandžio 1 d.

4. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Lopšelio-darželio priklausomybė – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

6. Lopšelio-darželio savininkas – Šiaulių rajono savivaldybė, kodas 111105174, adresas: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai.

7.Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

8. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Lopšelio-darželio buveinė – Salduvės g.16, Kairių mstl., Kairių sen., LT-80114 Šiaulių r.

10. Grupė – neformaliojo švietimo mokykla.

11. Tipas –  lopšelis-darželis.

12. Pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties lopšelis-darželis, skirtas ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui.

13. Ugdymo kalba – lietuvių.

14. Ugdymo forma – grupinio ugdymosi, pavienio ugdymosi.

15. Ugdymo proceso organizavimo būdai – kasdieninio ir individualaus ugdymosi.

16. Lopšelis-darželis vykdo neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

17. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir lopšelio-darželio pavadinimu, blanką su Šiaulių rajono savivaldybės herbu ir lopšelio-darželio pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija ir šiais Nuostatais.

II. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

18. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

19. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

19.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, 85.51;

19.2.3. kultūrinis švietimas, 85.52;

19.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, 85.59;

19.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

21. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – bendradarbiaujant su šeima puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystymosi ir jo integracijos į visuomenę (socializacijos) sėkmę, tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius, padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

22. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:

22.1. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;

22.2. sudaryti kuo palankiausias sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius ir kt.);

22.3. saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos;

22.4. ugdyti psichines vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios) stimuliuojant asmenybės pagrindų formavimąsi, puoselėjant jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą;

22.5. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, sudarant galimybes vaikui pasiekti mokyklinę brandą.

23. Vykdydamas pavestus uždavinius lopšelis-darželis:

23.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį, vadovaudamasis lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Spinduliukas“, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, atsižvelgdamas į vietos ir lopšelio-darželio bendruomenės reikmes, konkrečius vaikų ugdymo(si) poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis;

23.2. vykdo alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, vaikų smurto ir patyčių prevenciją;

23.3. organizuoja etninės kultūros ir vaikų sveikatos ugdymą;

23.4. sudaro vaikų priėmimo sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus;

23.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą, vaiko minimalios preižiūros priemones teisės aktų nustatyta tvarka;

23.6. atlieka vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.7. teikia švietimo pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, nelankantiems ugdymo įstaigų, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka;

23.8. organizuoja tėvų (globėjų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas (būrelius, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

23.9. dalyvauja regioniniuose, respublikinkiuose, tarptautiniuose projektuose;

23.10. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;

23.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;

23.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais;

23.13. organizuoja vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje;

23.14. vykdo lopšelio-darželio vidaus auditą, įvertinta ir įsivertinta veiklos kokybę, analizuoja rezultatus, nustato ir numato galimybes bei perspektyvas veiklos tobulinimui;

23.15. viešai skelbia informaciją apie lopšelio-darželio veiklą;

23.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III. LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

24. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus;

24.2. kurti naujus ugdymo(si) metodus ir modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si);

24.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. švietimo ir mokslo ministro tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. teisės aktų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.7. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

24.8. turi kitas teises, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

25. Lopšelis-darželis privalo užtikrinti geros kokybės švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti vaikams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas bei vykdyti kitas, teisės aktuose nustatytas pareigas.

IV. LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurio pareigybės aprašymą tvirtina, į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Šiaulių rajono savivaldybės taryba ar jos įgaliotas asmuo. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Šiaulių rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotam asmeniui.

27. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintą:

27.1. strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios lopšelio-darželio taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo;

27.2. metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi lopšelio-darželio taryba.

28. Lopšelio-darželio direktorius atlieka tokias funkcijas:

28.1. suderinęs su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina lopšelio-darželio vidaus struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.2. užtikrina lopšelio-darželio tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

28.3. nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis;

28.4. tvirtina lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.5. priima vaikus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro vaikų priėmimo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis nustato lopšelio-darželio darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;

28.7. suderinęs su lopšelio-darželio taryba, tvirtina lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;

28.8. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

28.9. organizuoja ir koordinuoja lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

28.10. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;

28.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;

28.12. sudaro lopšelio-darželio vardu sutartis, reikalingas lopšelio-darželio funkcijoms atlikti;

28.13. organizuoja lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.14. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

28.15. rūpinasi lopšelio-darželio darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, sudaro galimybes mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

28.16. inicijuoja lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.17.bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, mokytojui ir lopšelio-darželio teikiančiomis įstaigomis, teritorine policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių

28.18. apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.19. atstovauja lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

28.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui;

28.21. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

29. Lopšelio-darželio direktorius atsako už tai, kad lopšelyje-darželyje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį lopšelio-darželio valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie lopšelio-darželio veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, lopšelio-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

30. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginių inovacijų diegimo klausimais lopšelio-darželio direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

31. Lopšelyje-darželyje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojų metodinė grupė.

32. Metodinė grupė planuoja ir aptaria ugdymo turinį, ugdymo ir ugdymosi metodus, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, ugdymo (-si) priemones, analizuoja mokytojų praktinę veiklą, plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su lopšelio-darželio veiklos tikslais, teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo organizavimo tobulinimo. Metodinės grupės nariai yra mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

V. LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

33. Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia lopšelio-darželio mokytojus, tėvus (globėjus) ir vietos bendruomenę demokratiniam lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti lopšelio-darželio aktualius klausimus.

34. Lopšelio-darželio taryba sudaroma iš lopšelyje-darželyje nedirbančių vaikų tėvų (globėjų), mokytojų, bendruomenės atstovų. Lopšelio-darželio tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato lopšelio-darželio direktorius.

35. Į lopšelio-darželio tarybą 3 tėvus (globėjus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, 3 mokytojus – Mokytojų taryba, 1-3 vietos bendruomenės atstovus – lopšelio-darželio direktorius.

36. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas kviečia lopšelio-darželio tarybos posėdžius. Esant būtinumui, mokyklos tarybos posėdžius gali inicijuoti ir lopšelio-darželio direktorius.  Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Esant lygiam „už“ ir „prieš“ balsų skaičiui, sprendžiamasis balsas priklauso pirmininkui. Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui mokyklos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Lopšelio-darželio tarybos nutarimus, kurie prieštarauja lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, lopšelio-darželio direktorius prašo svarstyti iš naujo.

37. Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu lopšelio-darželio tarybos posėdyje.

38. Lopšelio-darželio taryba atlieka tokias funkcijas:

38.1. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

38.2. pritaria lopšelio-darželio strateginiam planui, metiniam lopšelio-darželio veiklos planui, lopšelio-darželio Nuostatams, kitiems lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lopšelio-darželio direktoriaus, svarsto lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;

38.3. teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;

38.4. kolegialiai svarsto lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;

38.5. išklauso lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų lopšelio-darželio direktoriui dėl lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;

38.6. teikia siūlymus dėl lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

38.7. svarsto mokytojų ir tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus lopšelio-darželio direktoriui;

38.8. teikia siūlymų dėl lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

38.9. svarsto kitus lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.

39. Lopšelio-darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams ir šiuose Nuostatuose nustatytai kompetencijai.

40. Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito lopšelio-darželio bendruomenei.

41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

42. Mokytojų tarybai vadovauja lopšelio-darželio direktorius.

43. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia lopšelio-darželio direktorius. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per tris mėnesius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

44. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktuose nustatytos kompetencijos arba lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

45. Darbuotojai į darbą lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

48. Lopšelis-darželis patikėjimo teise perduotą Šiaulių rajono savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

49. Lopšelio-darželio lėšos:

49.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

49.2. lopšelio-darželio pajamos už teikiamas paslaugas;

49.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

49.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

50. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą atlieka Šiaulių rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Lopšelis-darželis turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

55. Lopšelio-darželio interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija apie lopšelio-darželio vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius lopšelio-darželio išorinio vertinimo rezultatus, lopšelio-darželio bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas lopšelio-darželio vykdomas veiklas.

56. Lopšelio-darželio nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria lopšelio-darželio taryba, tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

57. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Šiaulių rajono savivaldybės tarybos, Šiaulių rajono savivaldybės vykdomosios institucijos, lopšelio-darželio direktoriaus ar lopšelio-darželio tarybos iniciatyva.

58. Lopšelis-darželis registruojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________

PRITARTA

Lopšelio-darželio tarybos

2012 m. rugsėjo 27 d.

posėdžio protokoliniu nutarimu

protokolas Nr.1
© 2013 Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis Spindulėlis